REKLAMAČNÝ PORIADOK

I.                  Úvodné ustanovenia

Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou MyBody s.r.o. (ďalej aj „predávajúci“) a koncovým zákazníkom (ďalej aj „kupujúci“). Ďalej sa vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri reklamáciách riadia Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom.
Všetky dodávky tovaru podliehajú týmto záručným a reklamačným podmienkam. Kupujúci prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok odberom tovaru u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.
 

II.               Povinnosti kupujúceho

Prevzatie tovaru a zodpovednosť za chyby:

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku (poškrabanie, prasknutie, zlomenie, ...), ktoré neboli zistené pri prevzatí zásielky, nie je možné uznať. 
Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.
 

Pred uvedením tovaru do prevádzky je kupujúci povinný:

 • oboznámiť sa s návodom na použitie zakúpeného tovaru
 • oboznámiť sa so záručnými podmienkami tovaru vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť
 • v prípade potreby vykonať registráciu u výrobcu, resp. distribútora tovaru
   

III.           Záručná doba a záručné podmienky

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov okrem doplnkov výživy, pri ktorých je uvedený dátum najneskoršej spotreby. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

MyBody.s.r.o. odmieta niesť akúkoľvek zodpovednosť za nedostatky a škody vyplývajúce z neoboznámenia sa kupujúceho s návodom na použitie a so záručnými podmienkami tovaru, za poškodenie či zničenie tovaru.


Právo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.
Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť chyba oznámená a nároky vyplývajúce z chyby tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
Kupujúcemu nevzniká žiadny iný nárok, či právo na záručnú opravu voči spoločnosti MyBody s.r.o. než ten, ktorý je uvedený v týchto podmienkach. MyBody s.r.o. poskytuje na všetky tovary dodané kupujúcemu záruku v nasledovnom rozsahu:

 • materiálové alebo výrobné chyby tovaru dodávaného spoločnosťou MyBody s.r.o., ktoré vznikli chybou výrobcu a objavili sa pri normálnej prevádzke
   

Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru alebo služby

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 

Záruka sa nevzťahuje na:

 • doplnky výživy


MyBody s.r.o. nie je zodpovedná za žiadne škody vzniknuté kupujúcemu následne počas doby vybavovania reklamácie. Miestom reklamácie je sídlo spoločnosti MyBody s.r.o., prípadne určené servisné stredisko.  


Náklady na dopravu do miesta uplatnenia reklamácie znáša kupujúci. Úhrada nákladov na dopravu z reklamačnej opravy ku kupujúcemu je závislá na podmienkach jednotlivých výrobcov a ich servisných stredísk. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci a späť ku kupujúcemu v prípade oprávnenej reklamácie hradí MyBody s.r.o.


Doba trvania záruky sa predlžuje o dobu trvania opravy. Ak dôjde k výmene tovaru, záruka sa skracuje o dobu, počas ktorej kupujúci tovar užíval (zostáva však minimálne 3 mesiace).
MyBody s.r.o. si vyhradzuje právo využívať servisné služby poskytované autorizovanými servisnými strediskami výrobcov tovarov, ak to vyžaduje zabezpečenie ich funkčnosti.
Pokiaľ pri oprave bude zistená skutočnosť, že chyba výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa chyba na výrobku neprejaví, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s testovaním a manipuláciou.
 

IV.            Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte, prosím, nasledujúci postup:

 • Dôkladne sa oboznámte so záručnými podmienkami výrobku, ktoré boli súčasťou jeho balenia.
 • Na našej stránke nájdete podrobný popis, ako postupovať pri reklamácii:
   

Pri reklamácii v rámci záručných podmienok je potrebné doložiť:

 • popis chyby tovaru, jeho typové označenie
 • doklad o nákupe, kópiu faktúry
 • tovar zabalený v primeranom balení (aby nedošlo k poškodeniu tovaru počas prepravy)
   

V.               Orgán Dozoru:

Predávajúci informuje kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platnej právnej úpravy, že orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 829 99 Bratislava 27, resp. príslušný inšpektorát SOI, a síce:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.:  055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk